اهل سنت همیشه بر شیعه طعن وارد میکنند که شیعه روایت صحیح ندارد و راویان شیعه مشکل دارند!!!

اما با ملاحظه ی کتب اهل سنت مشاهد میکنیم خود اهل سنت اعتراف کرده اند که اکثر روایان اهل سنت تضعیف دارند و اگر روایت هرکسی که جرح دارد را رد کنند در مذهب اهلسنت هیچ حدیث صحیحی باقی نمی ماند!!!

وَلَو ذهب الْعلمَاء إِلَى ترك كل من تكلم فِيهِ لم يبْق بأيدي أهل هَذَا (۳) الشَّأْن من الحَدِيث إِلَّا الْيَسِير بل لم يبْق شَيْء وَمن الَّذِي ينجو من النَّاس سالما

اگر علما هرکسی را که جرحی درباره ی او وارد شده است را ترک کنندجز احادیث اندکی چیزی نمی ماند بلکه هیچ حدیثی باقی نیم ماند و هیچکسی از مردم سالم (از جرح)نمی ماند.

النكت على مقدمة ابن الصلاح جلد ۳ صفحه ۳۴۵-۳۴۶٫

 

اما جناب زرکشی کیست؟

كان فقيهاً أصولياً أديباً فاضلاً، ودرس وأفتى، وكان أكثر اشتغاله بالفقه وأصوله وعلوم الحديث والقرآن والتفسير

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=80709

بنابراين طبق اعتراف این عالم اهلسنت هیچ راوی از اهل سنت نیست که جرح نداشته باشد و هیچ حدیثی از اهلسنت در امان نخواهد بود!!!

61

Print Friendly