جناب ذهبی که در موردش گفته شده است:

👈 الإمام الحافظ، محدِّث العصر وخاتمة الحفَّاظ، ومؤرخ الإسلام👉 و…

به طوری که بی نیاز از تعریف کردن هست تناقضات اشکاری داشته است.

حال یکی از تناقضات اشکار ذهبی را بیان میکنیم:

جناب ذهبی در مورد عسعس بن سلامه در کتاب  تجرید اسماء الصحابه میگوید ایشون تابعی است.

عسعس بن سلامة …👈تابعي ارسل👉

📚تجرید اسماء الصحابه جلد ۱ صفحه ۳۸۰٫

👈اما همین جناب ذهبی وقتی وارد کارخانه ی صحابه سازی اهلسنت میشود یک دفعه در تناقضی اشکار در کتاب المقتنى في سرد الكنى میگوید  عَسْعَس بن سلامة صحابه ی پیامبر ص است!!!

۳۲۰۷- *أبو صفيرة، ويقال: أبو صُفرة: عَسْعَس بن سلامة، 👈له صحبة…👉

📚المقتنى في سرد الكنى جلد ۱ صفحه ۳۲۰٫

👈این تناقض ذهبی به حدی اشکار است که حتی محقق کتاب نیز به آن اعتراف میکند:

👈قلت: تناقض كلام الذهبي فيه👉، فقد قال في تجريده ۱/۳۸۰: تابعي أرسل.

ملاحظه کنید!!!چطور امکان دارد یک راوی هم تابعی باشد هم صحابی؟

Print Friendly