در این قسمت تناقض اشکار و فاحش این عالم و استاد رجال اهلسنت را اثبات میکنیم:

البانی در مورد سماک بن حرب یک جا میگوید سند ضعیف است به خاطر سماک بن حرب.

و در جایی دیگر میگوید سند نیکو است.

الباني در  سلسلة الأحاديث الضعيفة  میگوید:

👈قلت: وهذا إسناد ضعيف👉، لأن سماكا، وإن كان من رجال مسلم 👈ففيه ضعف من قبل حفظه، وخصوصا في روايته عن عكرمة👉

📚سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة جلد ۳ صفحه ۱۹۱٫

و البانی در جایی دیگر در روایتی که سماک از عکرمه نقل کرده این بار میگوید سندش نیکو است.

عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه
وسلم به.
👈قلت: وهذا إسناد جيد، 👉رجاله ثقات كلهم رجال مسلم، وفي سماك كلام يسير.

📚سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها جلد ۴ صفحه ۵۴۹٫

بنابراین معلوم نشد سماک در حدیث باعص ضعف روایت ها میشود یا خیر؟

Print Friendly