امام محمد بن علی الشوکانی یکی از بزرگترین علمای مکتب سقیفه و مورد قبول سلفیان اعتراف میکند اگر اعتقاد داشته باشیم که در توسل خداوند فاعل هست و خداوند حاجت میدهد و پیامبر فقط وسیله است توسل به پیامبر ص جایز است!!!

امام شوکانی در ﮐﺘﺎﺏ ﺗﺤﻔﻪ الذاکرین این سخن را می ﮔﻮﻳﺪ :

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺘﻮﺳﻞ ﺑﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ‏( ﺹ ‏) ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰﻭﺟﻞ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻌﻄﻲ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﮐﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺄ ﻟﻢ ﻳﮑﻦ .

ﺍﻳﻦ حدیث دلیل بر این است که ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺹ‏ ﺟﺎﻳﺰ ﺍﺳﺖ.اگراعتقاد داشته باشیم ﮐﺴﻲ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮐﺴﻲ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺣﺎﺟﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﺪ ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ (ﻭ ﺭﺳﻮﻝ ﺧﺪﺍ ‏ﺹ ‏ ﻓﻘﻂ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺍﺳﺖ .)

ﺗﺤﻔﻪ ﺍﻟﺬﺍﮐﺮﻳﻦ ،ﭼﺎﭖ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺍﻟﮑﺘﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﻪ صفحه ۱۸۰ .

 

%d8%b4%d9%88%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c

 
ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ . ﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ ‏ﻉ ‏ ﺗﻮﺳﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ ، ﻧﻤﻲ ﮔﻮﻳﻴﻢ ﺍﺋﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ می ﮔﻮﻳﻴﻢ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﻴﺖ ع ﺍﻳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺍ ﻋﻄﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻓﺎﻋﻞ حقیقی ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻳﺸﺎﻥ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺭﺍ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

وهابی ها ابتدا بگویند امام شوکانی مشرک است بعد شیعه را به خاطر توسل تکفیر کنند.

Print Friendly